Blogs

Epson CX9400F lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX9400F bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX9400F service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-721 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-721 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-721 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX5000 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX5000 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX5000 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX3800 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX3800 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX3800 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC